Klasseboeren; schoolklassen op uw bedrijf

Schoolklassen op uw bedrijf
Heb jij wel eens klassen op bezoek of zou je het leuk vinden om (meer) klassen op bezoek te krijgen? FoodDelta Zeeland start -in samenwerking met ZLTO- dit najaar met het oprichten van een groep ‘klasseboeren’ in Zeeland. 

Vanuit het project klasseboeren wordt u en/of uw medewerkers opgeleid en krijgt u tips om de ervaring voor leerlingen op uw bedrijf nog meer impact mee te geven.

U kunt zich aansluiten bij klassenboeren en wordt dan meegenomen in de landelijke lijst van bedrijven met een certificering voor schoolklassen bezoek, u ontvangt een vergoeding per bezoekende klas en bent in direct contact met de regionale manager om meer klassen te kunnen ontvangen.

Het is niet alleen bedoelt voor agrarisch ondernemers maar ook zeker voor de sector aquacultuur, verwerking, logistiek en techniek. Als u al rondleidingen geeft of schoolklassen ontvangt is dit een goede aanvulling.

Informatie over de bijeenkomst die op 29 november wordt gehouden vindt u hier. 

Project Korte Keten

In dit project over korte ketens is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van het gebruik van wei.

Wei komt vrij als een restproduct bij het maken van kaas. In Zeeland is samen met diverse zelfkazende melkveehouders (koe-geit-schaap) onderzocht of er (nieuwe)producten op basis van wei gemaakt kunnen worden. De resultaten hiervan zijn in het rapport beschreven in de vorm van productontwikkelingsmogelijkheden.

Voor meer informatie en een exemplaar van het rapport kunt u contact opnemen met de projectmanager: Ronald de Vos, r.devos@foodddeltazeeland.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de

Project New Food

Het project New Food is succesvol afgrond per maart 2018. Het project heeft onbekende en nieuwe agrarische of aquacultuur producten uit de provincie Zeeland onderzocht en hiervoor verschillende productontwikkeling mogelijkheden weergegeven. De resultaten worden nu verder opgepakt door de verschillende ondernemers die ook deelgenomen hebben aan het project.

Daarnaast zal FoodDelta Zeeland de productontwikkeling verder begeleiden voor diverse ondernemers, onder andere in een project samen met het Agro Food Centrum Rusthoeve.

Voor meer informatie en een exemplaar van het rapport kunt u contact opnemen met de projectmanager: Ronald de Vos, r.devos@foodddeltazeeland.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de

IPC regeling

Traceerbaarheid in de voedselketen wordt steeds belangrijker. Niet alleen vanwege wettelijke eisen rondom voedselveiligheid bij productie, opslag en handel van levensmiddelen maar ook vanuit de consument wordt steeds vaker de vraag gesteld “waar komt mijn eten vandaan en hoe wordt dit gemaakt” (de vraag naar authenticiteit). Voor bedrijven die rechtstreeks contact met de consumentenmarkt hebben biedt dit goede kansen om hun producten nog beter en onderscheidend te positioneren.

Vanuit een aantal aangesloten bedrijven van FoodDelta Zeeland is interesse getoond in een project rondom dit thema. Denk daarbij aan het kunnen laten zien waar bijvoorbeeld de appels in de boomgaard geplukt zijn of waar de vis gevangen is. Daarbij gaat het ook om een koppeling tussen de wettelijke vereisten aan traceerbaarheid en de gegevens van herkomst en historie van het product die consumenten bijvoorbeeld snel kunnen bekijken via een website of app (authenticiteit).

Voor deze ontwikkeling is nu ook een vrij toegankelijke subsidieregeling beschikbaar: de IPC-regeling. Hierbij ontvangt de deelnemende ondernemer tot € 25.000 subsidie voor uw gemaakte loonkosten en kosten van derden.
Het project zal door FoodDelta Zeeland gecoördineerd worden waarbij tenminste 10 andere ondernemers deelnemen aan de ontwikkeling van traceerbaarheid van het product tot de consument.

Heeft u hierin interesse, neem dan contact op met onze projectmanager Ronald de Vos r.devos@fooddeltazeeland.nl of telefoonnummer 06-2500 2486

Update Project NEW FOOD

Het onderzoek naar New Food binnen Zeeland is opgestart. New Food zijn producten die geheel nieuw zijn of die al langer bestaan maar unieke eigenschappen hebben die steeds belangrijker worden.Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld glutenvrije graansoorten, peulvruchten en bijvoorbeeld wieren en algen. Het onderzoek zit nu in fase 1: een verkenning van deze producten, wie telen ze en wat zijn de mogelijkheden. In fase 2 en 3 zal er verder onderzoek plaatsvinden naar bestaande en nieuwe marktconcepten voor deze New Food’s.

Succesvolle start van Proefproject Zeeuwsche Haver
Een van de deelprojecten binnen het project NEW FOOD is het opzetten van een Glutenarme /vrije keten. Het kleinschalige subproject richt zich op de teelt, opslag en verwerking van glutenarme/vrije gewassen. Projectpartners zijn o.a. Proefboerderij Rusthoeve en de Stichting Op Goede Gronden (OGG).

Het betreft de proefteelt van in eerste instantie het oude ras Zeeuwsche Haver van OGG en vervolgens een onderzoek voor afzet en mogelijke toepassingen (voeding). Ook worden zoveel als mogelijk schakels in de keten met elkaar verbonden. Dit jaar is 500 kilo Zeeuwsche Haver geoogst. OGG was al geruime tijd op zoek naar een Zeeuwse pelmolen. Deze is nu ook gevonden in Koudekerke. Voor de eerste proeven is 30 kg Zeeuwsche haver afgeleverd bij de stenen stellingmolen De Lelie, gebouwd in 1872. Voor het pelproces is veel energie nodig dus het gaat pas lukken bij windkracht 4 – 5, hetgeen in Zeeland geen probleem zou moeten opleveren. Volgende stap is het maken van een Zeeuwse “ZUESLI”, de Zeeuwse variant van muesli. Hiervoor is contact gelegd met verschillende partijen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van

Update Project Nieuwe Ketens

Het onderzoek naar nieuwe ketens is opgestart. In dit onderzoek staat wei (bijproduct van kaasmakerij) centraal. Er vind een inventarisatie plaats naar de beschikbaarheid en hoeveelheden. Daarna wordt er binnen het netwerk van FoodDelta Zeeland gekeken of er nieuwe ketens kunnen worden opgezet met deze wei. Bijvoorbeeld door productontwikkeling en marktconcepten.

Heeft u ideeën of wilt u betrokken worden bij één van deze projecten. Neem contact op met Ronald de Vos. r.devos@fooddeltazeeland.nl

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van

Nieuwe projecten

Op dit moment wordt er gewerkt aan een 2-tal nieuwe projecten rondom de thema’s New Food en nieuwe Zeeuwse ketens. Hierbij zijn onze partners van het Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve , de kennisinstellingen HAS en HZ en verschillende bedrijven betrokken. Interesse in deelname in deze projecten of in de resultaten van onze eerdere haalbaarheidsonderzoeken, neemt u dan contact met Ronald de Vos op via email: r.devos@fooddeltazeeland.nl

U heeft een projectidee of wilt een bestaand project verder ontwikkelen? U zoekt nog andere partners in de keten? FoodDelta Zeeland ondersteunt, adviseert en begeleidt met kennisuitwisseling, subsidieadvies en bemiddeling met partners in de ketenvorming.

Deze projecten worden mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van

Circulaire Economie: hergebruik van primaire en secundaire tarra

Zeeland heeft een relatief groot aandeel in de primaire productie, dat wil zeggen agrarische teelten, visserij en aquacultuur (schaal- en schelpdierteelt). Afgezien van de eindproducten die direct op de markt afgezet kunnen worden, zijn er ook veel eindproducten die niet aan de eisen van directe consumptie voldoen (tweede klasse of breuk-beschadigde producten). Dit wordt beschouwd als primaire tarra.
Secundaire tarra zijn producten die vrijkomen in de teelt of kweek van primaire producten, hierbij kan gedacht worden aan loof van tomaten-, aardappelteelt, snijafval uit de verwerking van vlees en vis of lege schelpen uit de mossel- en oesterverwerking.
Deze twee vormen van tarra bevatten nog veel inhoudsstoffen of kunnen een functie krijgen in andere processen. Echter het valoriseren van deze tarra is ver onderbelicht in Zeeland. Veel van de tarra wordt afgevoerd terug naar zee of aangeboden als afval.

Doel
Doel van dit project is het hergebruiken van primaire en secundaire tarra van Zeeuwse bedrijven zodat er beter gebruik gemaakt wordt van de inhoudsstoffen van deze tarra (valoriseren) om daarmee een bijdrage leveren aan duurzaamheid en hergebruik (biobased economy).

In het tweede halfjaar van 2016 is door FoodDelta Zeeland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar hergebruik van tarrastromen en de mogelijkheid van verwaarding hiervan.

Voor het eindrapport klik hier

Big Data – Smart Business

In de 2 helft van 2016 is door FoodDelta Zeeland een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke doorontwikkeling van beschikbaarheid van Big Data in de Zeeuwse foodketens om traceerbaarheid te vergroten, beter inzicht in bedrijfsprocessen te krijgen en de traceerbaarheid en authenticiteit van de producten samen te vatten in relevante consumenten informatie. Het onderzoek richte zich op de Zeeuwse foodketens van primaire productie, over logistiek, verwerking tot en met de retail.

Op het kruispunt van High Tech Systemen & Materialen plus ICT met de Agri&Foodsector kunnen grote stappen gemaakt worden. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van data-acquisitie, data-analyse en –gebruik, automatisering en control evenals systeemarchitectuur en integratie worden steeds belangrijker voor de foodproducenten en de foodverwerkende bedrijven. Vandaag de dag is meer dan 98% van alle informatie wereldwijd digitaal opgeslagen. Er wordt vanuit gegaan dat dit in 2045 20.000 keer zoveel zal zijn. Het verzamelen en analyseren van deze hoeveelheden aan data wordt ook wel big data genoemd.

Dichter bij huis willen we met voedselproducerende en verwerkende bedrijven in Zeeland kijken naar oplossingen voor automatiseringsuitdagingen. Aan de voedingsindustrie worden hoge eisen gesteld: niet alleen op het gebied van voedselveiligheid, ook de kwaliteit van traceerbaarheid van grondstoffen, de administratie, productie en distributie worden steeds vaker onder een vergrootglas gelegd.

Voor de eindrapportage klik hier

Energieke regio

Stichting Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Ze betrekken daarbij de maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten door samen te werken met lokale architecten en adviseurs op onder andere het gebied van Energie Prestatie Advies, installaties, verlichting, regeltechniek, bouwkosten, (collectieve) energiecontracten en fiscaliteit. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Energieke Regio, zonder winstoogmerk. Energieke Regio is in 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee is gestart en inmiddels landelijk is uitgerold.

Foodport Zeeland heeft mede aan de wieg gestaan van dit project in Zeeland. Als partner gaan wij de onafhankelijke en belangeloze advisering door de Energieke Regio vooral in de foodsector onder de aandacht brengen.